Cursos disponibles

An English course for 3rd/4th ESO students to follow online.

Online course for B1 for Schools

Aquest és un curs de preparació per assolir un nivell C2 de valencià i preparar les proves de la JQCV -

Curs enfocat a treballar la producció i coproducció de textos escrits, la comprensió escrita i la mediació escrita.